"Izba bez kníh je ako telo bez duše." Marcus Tulius Cicero

Literárne žánre

2. června 2014 v 18:32 |  Žánre kníh

Literárny žáner - istá skupina literárnych diel. Uvedené diela majú rovnaké kompozičné, tematické a tvarové znaky, teda majú isté prvky spoločné. Žánre sa delia podľa literárnych druhov na epické, lyrické a dramatické žánre. Rozhodla som sa vybrať najpopulárnejšie žánre.

romanca
Lyrickoepický žáner pripomínajúci baladu. Z tematického hľadiska dominuje v nej lyrickosť. Napriek tomu, že má baladický ráz, romanca nevyúsťuje do tragického záveru, tak ako balada. V súčasnosti namiesto ťažkej až takmer tragickej tematiky postupne začína uprednostňovať ľúbostnú alebo romantickú tematiku s optimistickým vyznením.
lyrickoepická báseň
Veršovaná skladba, ktorá vzniká vzájomným prelínaním lyrických a epických prvkov. Nad dejom dominuje autorov vzťah k nemu (k deju) a presadzujú sa subjektívne a reflexívne prvky. Takže sa vnášajú do epického jadra prvky zachytávajúce duševný stav človeka, jeho reflexie, opis prírody, atď.

beletria
Spoločný názov pre prozaické diela s fiktívnym obsahom, ktoré majú estetickú alebo zábavnú funkciu.

báj
Tiež mýtus; žáner zameriavajúci sa na mytológiu; najstaršia podoba ľudovej prózy. Podľa námetu sa rozdeľuje do štyroch skupín:

- kozmogonická (pôvod sveta)
- etiologická (pôvod člováka, zvierat a rastlín)
- historicko-kultúrna (objavy vecí, remesiel, umení a vied)
- hrdinská (o predkoch, obrancoch rodu)

epos
Eposy vznikali vo viazanej forme, text bol naratívny. Rozsahom väčší žáner s komplikovanou štruktúrou pozostávajúcou z viacerých častí. Uplatňuje sa v ňom istá básnická štruktúra, aj presne normovaný rytmus. Je obrazom istej celostnosti, v ktorej sa prelínajú prvky reality a fantastiky, jeho postavy vynikajú nadprirodzenými vlastnosťami.

balada
Epický žáner so smutným, až pochmúrnym dejom, ktorý má tragický záver. Jej zaradenosť k epickým žánrom nie je jednoznačná, lebo obsahuje prvky aj lyrické a dramatické. Dej má značne zhustený a udáva sa náznakmi. Podľa pôvodu sa rozlišuje balada ľudová a umelá.

poviedka
Epický žáner malého alebo stredného rozsahu s presne nevyhranenými vlastnosťami. Obyčajne stvárňuje iba jednu udalosť a má len jednu zápletku. V porovnaní s novelou sa vyznačuje pokojnejším opisom deja, menšou mierou dramatickosti a napätia. Jej charakteristickým znakom je obsahová dotvorenosť a výskyt opisných častí.

novela
Epický žáner prózy stredného rozsahu, tvoriaci medzistupeň malej a veľkej epiky. Má presne vymedzenú kompozíciu bez väčších odklonov od ústrednej dejovej línie, potláčajú sa pritom opisné zložky, epizódy a digresie, čím sa líši od poviedky. Má bližšie k dramatickému textu aj neočakávanou pointou, úspornosťou výrazu, skratkovitosťou.

román
Žáner veľkej epiky, ktorý sa vyznačuje veľkou variabilitou kompozície a štýlu. Medzi základné vlastnosti románu sa radia: zobrazovanie človeka v komplikovaných spoločenských situáciách, výskyt viacerých postáv a zložitých vzťahov medzi nimi, boj protichodných síl, atď.

nový román
Osobitný druh románu (tiež antiromán) je postavený na negácii základných vlastností klasického románu. Odmieta ucelený dej a epického hrdinu, vševediaceho rozprávača, psychologizovanie, autorský komentár. Vyzdvihuje význam dialógu a uprednostňuje "antidej" (útržky deja).

dievčenský román
Typ románu určený dospievajúcim dievčatám; hlavnou postavou diela je hrdinka. Výrazne sa orientuje na citovú stránku života a konflikty sa sústreďujú na prostredie, kde sa dievčatá najviac pohybujú. Väčšinu týchto diel charakterizuje sentimentálny príbeh, stereotypnosť témy, zjednodušený pohľad na život.

humoreska
Veselá poviedka, v ktorej dominuje humor. V umeleckom zobrazovaní menšia miera kritiky, jej ostrosť je podkladom pre rozlíšenie humoru od satiry, na rozdiel od ktorej uprednostňuje iróniu.
Dobrodružná literatúra
Súhrnný názov pre epické diela vyznačujúce sa príbehovosťou a dramatickosťou. Dej je budovaný na časovom slede a dielo má obyčajne svojho ústredného hrdinu. Zaraďuje sa medzi tzv. zábavnú alebo oddychovú literatúru. Má poznávaciu hodnotu, príjemca si obohacuje svoje poznatky z oblasti prírodných i spoločenských javov.

Literatúra faktu
Literárny podsystém, pozostávajúci zo súboru textov, v ktorých prevažuje poznávacia funkcia. Autori diel lit. faktu spracúvajú dokumentárne materiály, vedecké objavy, historické udalosti a iné fakty tak, aby u čitateľa vyvolali zážitok. Dôraz sa pritom kladie najmä na faktickosť a hodnovernosť údajov.

Science fiction
Vedecko-fantastická literatúra; literárny podsystém, zahŕňajúci diela, ktoré čerpajú námet z poznatkov vedy a techniky. Stvárňuje udalosti, ktoré sa ešte neodohrali, ale v budúcnosti sa môžu realizovať. Postavy sú reprezentantmi istej spoločnosti, často poslami celého ľudstva. Sci-fi vždy obsahuje tajomstvo, ktoré sa rozlúšti zvyčajne až na konci románu.

Literatúra pre deti a mládež
Literárny podsystém, pozostávajúci zo súboru textov pre osobitný typ príjemcu. Zahŕňa diela zámerne, resp. nezámerne tvorené pre detského príjemcu. Pod nezámernou tvorbou rozumieme texty, vytvorené pôvodne pre dospelých, ale neskoršie poklesnuté na úroveň detského príjemcu.

Detektívka
Súhrnné označenie pre istý typ tzv. populárnej literatúry. Kladie dôraz na zábavnosť, senzačnosť, psychické šokovanie. Dôležitý je dej, nie psychologické vykreslenie postáv. Kompozícia je stereotypná a šablónovitá, založená na zločine a pátraní po vrahovi. Vražda a smrť je začiatkom každej detektívky . Záhada sa vkomponuje do textu tak, aby riešenie bolo čo najmenej pravdepodobné.

Horor
Epický žáner; druh zábavnej literatúry. Zaraďujú sa sem diela vyvolávajúce zdesenie, hrôzu, strach. Vystupujú tu zvláštne, bizarné postavy, atmosféra a obsahová náplň vyvolávajú hrôzu.

Comics
Epický žáner pozostávajúci z celej série obrázkov, ktoré sa uverejňujú v novinách a časopisoch na pokračovanie. Obyčajne zobrazujú žartovné príbehy alebo napínavé dobrodružstvá, no niekedy obsahujú aj lacný kriminálny dej s banálnou zápletkou. Dôležitú úlohu má dej a dialóg, ktorý sa vkomponúva priamo obrazu, v slovnej bubline. Stredobodom pozornosti sú nevšední ľudia a hrdinské činy (Imriškov Superman).

ZDROJ: www.zones.sk

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama